Αξιολόγηση καταλύματος

Αξιολόγηση καταλύματος


Δυνατότητες απόδοσης του ακινήτου βάση κριτηρίων
Κινήσεις βελτιστοποίησης, για μεγιστοποίηση κέρδους